Historiek:

 

In Klerken is er sinds 1960 een school voor meisjes uit het Zorgcentrum. die aangepast onderwijs nodig hebben.
In 1976 komt er een groep leerlingen aan de leeftijd van 16 jaar. Waar moeten ze naartoe? De 4e graad moet afgeschaft worden.

 
Op 1 september 1976 wordt de Nederlandstalige afdeling van de Bu.S.O.-school van Herseaux (Henegouwen) naar Klerken overgeheveld. Dit was de lagere secundaire beroepsschool voor buitengewoon onderwijs afdeling : inpakken, klasseren, verzamelen als oorspronkelijke naam.

De school start met 40 leerlingen en 11 personeelsleden.

Mevr. Dekeyzer – M. Fiey vroegere directie neemt ook deze functie hier waar.


September 1978

Door het K.B. van 28 juni 1978 wordt het lesurenpakket ingevoerd en wordt de school erkend als opleidingsvorm I, d.i. opleiding tot sociale aanpassing. Dit onderwijs heeft tot doel een sociale vorming te geven met als doel de integratie van de leerlingen mogelijk te maken in een beschermd leefmilieu.

Daarom moeten de activiteiten gericht zijn naar :

 

-   het ontwikkelen van de zelfredzaamheid.

 

-   de communicatiemogelijkheid.

 

-   de sensomotoriek.

 

-   de sociale vorming.

 

-    

 
Dit alles in één woord :  Algemeen en Sociaal gerichte Vorming (A.S.V.).


1981 – 1982

Reeds geruime tijd keek men uit naar een ruimere behuizing voor de school.

Op 1 september 1981 wordt onze droom werkelijkheid. De gekende tabaksfabriek van Klerken wordt gehuurd en omgetoverd in klaslokalen en krijgt de naam “Heuvelzicht”.

 Voor het eerst worden ook een aantal uren logopedie toegekend.

 1981 – 1983

 In het kader van besparingen verschijnt een ministerieel besluit inzake de toekenning van paramedisch personeel in Buitengewoon Onderwijs. Met dit besluit wil men dubbel gebruik paramedisch personeel tegengaan. Binnen de school moet men 20 % van het aantal uren logopedie inleveren. Zo komt het dat de pas opgerichte uren een jaar later reeds moesten verminderen.

 Dank zij het invoeren van een nieuw richtgetal (gunstiger) bij de berekening van het lesurenpakket kan het leerkrachtenkorps worden aangevuld.


1983 – 1984

 Nieuwe berekeningsnormen voor het paramedisch personeel leiden ertoe dat alle uren logopedie wegvallen.

 Om onze minder mobiele leerlingen nog beter te kunnen begeleiden wordt gestart met een eerste livingklas bij de kapoentjes. Later volgen er nog 3.

 1984 – 1985

 Op 01.01.85 neemt Mevr. Dekeyzer – M. Fiey ontslag als directie en gaat op pensioen.

 Mevr. C. Lanszweert neemt haar functie over.

 Gedurende dit schooljaar mogen we ons hoogste aantal leerlingen inschrijven, namelijk 72.

 Sedert 1976 bestond de wet op de reaffectatie – wedertewerkstelling.

 Op 07.03.85 moeten wij die wet ook bij ons toepassen d.w.z. een tijdelijke leerkracht moet plaats maken voor een vastbenoemd gereaffecteerd personeelslid uit een andere school.


1991 – 1992

 Zoals in alle andere scholen wordt er gestart met een participatieraad. Die wordt samengesteld uit 2 vertegenwoordigers vanuit het personeel, 2 vertegenwoordigers van de Inrichtende Macht, 2 uit de lokale gemeenschap en 2 ouders.

 Hiermee wil men streven naar meer medezeggenschap in de school.

 De Inrichtende Macht beslist om een nieuwe samenstelling te vormen. Verschillende leden stappen uit de V.Z.W. en nieuwe leden komen in de plaats. Deze nieuwe samenstelling vormt een V.Z.W. met de naam “Heuvelzicht”.

 Ook de school zelf krijgt een nieuwe naam namelijk HEUVELZICHT afgeleid van ons bestaande gebouw uit de straat waar de meest mobiele leerlingen les volgen.

  

01.09.93

 

Na een tweede aanvraag aan de diocesane planificatie-coördinatiecommissie wordt de toelating gegeven om het externaat voor jongens en meisjes op te richten. Ook het internaat wordt gemengd.

 

 1993 – 1994

 

Het schooljaar start met 49 leerlingen.

Het leerkrachtenkorps bestaat uit 16 personen, 1 huismeesteres-opvoedster, 1 directie.

 Nog 23 leerlingen volgen les in het gebouw Heuvelzicht (tabaksfabriek) tot 30 juni 1994, dit is er de laatste lesdag. Daarnaast zijn nog 2 livingklassen.

 

 01.09.1994

 

Door het steeds toenemend aantal leerlingen met mobiliteitsproblemen, hebben we “Heuvelzicht” verlaten.

In het M.P.I. krijgen we klasruimten in de prefabgebouwen gelegen op de speelplaats langs de Stokstraat.

Langzaamaan groeit vanuit de inrichtende macht het idee een eigen schoolgebouw te bouwen. Maar waar? Binnen het totale kader van ombouwingen nieuwbouw in het M.P.I., start de school het eerst met een nieuw gebouw langs de Stokstraat.

 Na een jaar bouwen kan het gebouw op 1 september 1997 in gebruik genomen worden.

 Het BLO vestigt zich op de benedenverdieping, het BuSO neemt de eerste verdieping in. Er is ruimte voor 5 pedagogische eenheden.

 Op zaterdag 18 oktober wordt de school ingewijd en officieel geopend. Op zondag 19 oktober staan de schooldeuren open voor het grote publiek. Een onverwacht succes. Het geeft ons volle moed om met onze leerlingen samen op weg te gaan en hen tot volle ontwikkeling te brengen.

 

 01.09.2002

 

Mevr. C. Lanszweert met TBS 55 en dhr. L. Vandeghinste neemt haar functie over er zijn dan 50 leerlingen in de school ingeschreven.

Door een herschikking van de pedagogische eenheden nemen we twee klaslokalen van de lagere school, gelegen in de Stokstraat, in gebruik.

 

 01.09.2003

 

52 leerlingen zijn ingeschreven, daardoor moeten we uitkijken naar een bijkomend leslokaal. Voorlopig krijgen we er één van het M.P.I.

 

 01.09.2005

 

We starten met 67 lln en 2 nieuwe leerkrachten.  We richtten een godsdienst  en muzieklokaal in.

 

 01.09.2006

 

10 nieuwe leerlingen dit maakt een totaal van 72 lln. (5 leerlingen beëindigen hun schoolloopbaan)

 

 01.09.2007

 

73 lln. en we hebben bouwplannen.

 

 01.09.2008

 

Dit jaar zijn we gestart met 80 lln verdeeld over 11 pedagogische eenheden

 

 01.09.2009

 

Vanaf dit jaar heeft vzw Heuvelzicht 2 vestigingsplaatsen (nl. Klerken en Merkem). Door de afbouw van de gebouwen van het MPI zijn er 4 pedagogische eenheden ( BuSO:2 en  BuBaO: 2) verhuisd naar Merkem.

 

 01.09.2010

 

Dit is het 2e en laatste jaar dat de school gebruik maakt van de 2 vestigingen. Op het eind van dit schooljaar gaan alle leerlingen ( BuSO en BuBaO) terug naar Klerken. Dit jaar waren er 82 lln verdeeld over 11 pedagogische eenheden.

 

 01.09.2011

 

Vanaf dit jaar zijn alle pedagogische eenheden (BuSo) en groepen (BuBaO) terug gevestigd te Klerken. Dit jaar zijn we gestart met 82 leerlingen ( BuSO) verdeeld over 12 pedagogische eenheden.  In het BuBaO zijn we gestart met 20 leerlingen, verdeeld over 4 groepen.

 

 

01.09.2012

 

Door de uitbreiding van het leerlingenaantal en de praktische ruimtebeperking hebben we beslist in de Raad van Bestuur om 5 containerklassen aan te kopen. Dit zijn heel mooie, nieuwe modellen waarbij men een echt klasgevoel kan creëeren. 

 

 

01.09.2013

 

Doch bleek dat dit nog niet voldoende was om alle leerlingen mooi te kunnen verdelen over de aanwezige klaslokalen. Hierdoor werd beslist om nog 2 bijkomende containerklassen te huren. Op die manier konden we overal mooie groepen maken die in een aangename omgeving les konden krijgen.

  

 

01.09.2014

 

Door de bouwwerken gepland in het MFC hebben we een reorganisatie moeten uitvoeren op onze speelplaats. Hierdoor verdween er 1 gehuurde containerklas. Anders geen grote wijzigingen. We zijn het jaar gestart met 83 leerlingen in het BuSO en 24 leerlingen in het BuBaO. Deze werden verdeeld over13 pedagogische eenheden en 3 groepen.

 

01.09.2015

 

Om het blijvende plaatsgebrek op te vangen werd een dossier ingediend bij AgIOn. Het plan is een extra verdieping op het huidig schoolgebouw te bouwen. Daarin zal plaats zijn voor 4 nieuwe klassen, een leraarskamer, een toiletruimte en een directiebureau. Ook de verouderde sanitaire infrastructuur zal onder handen genomen worden. Dit project zat vanzelfsprekend al enkele jaren in de pijplijn en na de goedkeuring van AgIOn wordt met de eerste fase gestart in het eerste trimester. Dit schooljaar wordt gestart met 24 leerlingen in het BuBaO en 81 leerlingen in het BuSO

 

  

01.09.2016

 

We starten met 23 leerlingen in het BuBaO en 90 leerlingen in het BuSO. Eind september eindigt de eerste fase van het bouwproject. Er werd bij AgIOn een nieuw dossier ingediend, met een vemoedelijke startdatum begin maart 2017. 

  

01.09.2017

We starten met 20 leerlingen in het BuBaO en 90 leerlingen in het BuSO.  We zijn begonnen met een nieuw leraarslokaal en een nieuwe bureau voor de directeur van het BuSO aan het nieuwe schooljaar. Er werd opnieuw een aanvraag ingediend om verder te werken aan de verbouwingen! Het einde komt in zicht!

 

 

 

 In onze school werken we heel nauw samen met verschillende externe partners. Hieronder een kort woordje uitleg om de samenwerking nader toe te lichten.

 

Samenwerking met MFC Maria Ter Engelen:

 

Voor bepaalde activiteiten doen we ook beroep op therapeuten om deze in groepsverband toch te kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld: zwemmen ( met ondersteuning van kiné ) - groepslogo ( met ondersteuning van logo ) - Sherborne ( met ondersteuning van ergo )

 

Daarnaast blijven de individuele therapiemomenten doorgaan per, discipline, waar noodzakelijk.

 

CLB :

 

Verder wordt de school begeleid door het Centrum voor leerlingenbegeleiding Ieper.

Ze nemen testen af op :

-          medisch gebied

-          psychologisch gebied

-          pedagogisch gebied

 

De C.L.B - medewerkers komen geregeld de klassenraad bijwonen wanneer de leerlingen besproken worden en dat volgens afgesproken data.

In functie van de optimale ontwikkeling van het zelfconcept beoordelen we elke leerling naar zijn eigen relatieve vorderingen; de leerlingen zijn te verschillend om te vergelijken.

 

Elke leerkracht houdt een evaluatiefiche bij omtrent zijn leerlingen.

Aan de hand van een contactschrift of mondeling contact met de leefgroepen en MFC ouders worden evaluaties, veranderingen, gebeurtenissen, ervaringen per leerling genoteerd en doorgegeven. Iedere leerling wordt ook in teamverband met het MFC eenmaal per jaar besproken.

 

Belangrijke beslissingen gebeuren via een klassenraad.

Het schoolteam bestaat uit de directie, leerkrachten en paramedici.

In de klassenraad worden de volgende aspecten belicht :

 

-          groeperen van de leerlingen in pedagogische eenheden.

-          het vastleggen van het opvoedingsprogramma van deze pedagogische eenheden op basis van het raamplan.

-          het opstellen van het handelingsplan voor iedere leerling, rekening houdend met zijn aanleg, leeftijd, motivatie en tempo, strevend naar een evenwicht tussen de eigenheid van de leerling en de eisen 
     noodzakelijk voor de sociale integratie.

-          de evaluatie van het gedrag, de vorderingen van de leerlingen en van het opvoedingsgebeuren zelf.

-          bespreking van algemene en praktische zaken, o.a.

-          pedagogische studiedagen, sportdagen

-          contactdagen voor de ouders.

 

          Contactgegevens (CLB Ieper):

 

Directie: Mijnheer Vandenbroucke Hans

Dokter: Mevrouw Baudot Jenny

Psycho-pedagogische consulent: Mevrouw Caulier Kristien

Schoolverantwoordelijke: Mevrouw Caulier Kristien

Paramedisch werker/ verpleegkundige: Mevrouw Sinaeve Tine

Bukkersstraat, 38 8900 Ieper Tel: 057/216048

e-mail:                   

1. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. jenny.baudatDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..be

3. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

website :              

5.. www.clb-ieper.be

 

Thuisverpleging :

 

Elke dag komen er verpleegsters langs om de externe leerlingen ( die recht hebben op thuisverpleging) te begeleiden tijdens het toiletmoment voor het middagmaal en ze geven sonde-voeding in de namiddag.

 

 

 

VISO Roeselare :

 

 

Tijdens speciale gelegendheden komen krijgen we ondersteuning van leerlingen uit het VISO van Roeselare. Ze komen helpen met de begeleiding tijdens sportdagen of schoolreis! Een mooie samenwerking tussen beide scholen!

 

 

 Visie:

‘Heuvelzicht’ is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2. ( BKO – BLO – BuSO OV 1)

Onze visie heeft u al kunnen lezen op onze startpagina. Hieronder geven we graag nog eens onze doelstellingen weer op korte termijn.

Doelstellingen op korte termijn:

v  Het is belangrijk dat de leerlingen zich nu gelukkig voelen en vreugde beleven bij de aangeboden activiteiten.

v  Wij bieden de leerlingen een zo'n ruim mogelijke waaier van activiteiten aan, waarbij ze al hun capaciteiten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

v  De sociale integratie bevorderen we door deel te nemen aan activiteiten zoals: zwemmen, sportdagen, winkelen, begeleid werken.

v  Voor de leerlingen die moeilijk of niet communiceren, worden gebaren aangeleerd (SMOG) en ingeoefend.

v  Alle activiteiten worden gevisualiseerd door middel van universele communicatieprenten en foto’s.

 

 Doelgroep:

De school is toegankelijk voor kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 25 jaar, die nood hebben aan onderwijs Type2.  Naast de school ligt het Zorgcentrum Maria Ter Engelen waar leerlingen gebruik kunnen maken van het MFC voor verblijf en dagopvang.. Er is gratis begeleid vervoer voor de externen als ‘dichtstbijzijnde’ school. Op de leeftijd van 21 jaar kan een afwijking aangevraagd worden om boven deze leeftijd nog school te lopen. Het ministerie subsidieert volgens een te berekenen urenpakket. Vanuit het urenpakket bepalen directie en leerkrachten het aantal leerlingen per Pe / klasgroep. Er wordt gestreefd naar homogene Pe / klasgroep volgens de graad van zelfredzaamheid , schoolse kennis ,handvaardigheid, karakter en sociaal contact. De grootte van de Pe / klasgroep schommelt tussen de 4 en de 10 lln.

BuBaO

De groepen bestaan uit kinderen met een matige, ernstige of diepmentale handicap (BuBaO type 2). De klasgroepen worden samengesteld op basis van de ontwikkelingsmogelijkheden en de aard van de handicap. De klassen in het BuBaO kennen een volgende indeling:

 

-          G1           Kleuter

-          G2           Groep 2

-          G3           Groep 3


BuSO

De structuur van het buitengewoon secundair onderwijs bestaat uit 4 opleidingsvormen. Elke opleidingsvorm streeft welbepaalde doelstellingen na:

OV1 : maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is.

OV 1 kan georganiseerd worden voor de types 2,3,4,6,7 en 9.

Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is.

Met 'arbeidsdeelname' wordt bedoeld: het uitvoeren van maatschappijrelevante activiteiten met productief of dienstverlenend en niet - vrijblijvend karakter.

Type2: voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Jongeren met een verstandelijke beperking voldoen aan alle onderstaande criteria:

a) ze hebben significante beperkingen in het intellectueel functioneren, wat op basis van een psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een totaal intelligentiequotiënt op een gestandaardiseerde en genormeerde intelligentietest kleiner of gelijk aan 60, rekening houdend met het betrouwbarheidsinterval;

b) ze hebben significante beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag, wat op basis van psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaardiseerd en genormeerde schaal voor sociaal aanpassingsgedrag, die minstens dire standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval;

c) de functioneringsproblemen zijn ontstaan voor de leeftijd van 18 jaar;

d) het besluit "verstandelijke beperking" wordt genomen na een periode van procesdiagnostiek.

De schoolpopulatie in het BuSO bestaat enkel uit leerlingen OV1. Nochtans is er een grote verscheidenheid in hun mogelijkheden.

We kunnen de leerlingen indelen  in drie grote groepen:

1.    We hebben de leerlingen met een mentale handicap die hun inzichten, vaardigheden en attitudes die ze reeds bezitten, kunnen verdiepen en uitbreiden. Ook kunnen zij nieuwe vaardigheden en inzichten nog opnemen. Dit zijn onze leergroepen.

2.   Een andere groep leerlingen is die, waar een verdere ontwikkeling eerder gering is. Hier wordt enorm veel gewerkt op primaire relatievorming. Zij verkennen enkel de wereld vanuit het contact met het eigen lichaam. Er wordt gewerkt rond de relatie ik-groep: werken en spelen in groep en belevingen opdoen om ‘nu’ gelukkig te zijn. Dit zijn onze zorggroepen.

      3.    Tenslotte hebben we een derde groep leerlingen met autismespectrumstoornis.Zij krijgen onderwijs in een eigen 
             klaslokaal waar duidelijkheid heerst, alles sterk gestructureerd is en alles aangepast is met visualisatie. Dit zijn 
             onze structuurgroepen.

 

Structuur van een schooldag:

 Het urenpakket omvat 32 uren per week verdeeld als volgt :

 BuSO: 

-          32 uren per week

-          4 voormiddagen van 9u tot 11u45

-          4 namiddagen van 12u50 tot 16u10

-          woensdag van 9u tot 12u35

-          in de voormiddag is er soep


BuBaO:

-          28 uren per week

-          4 voormiddagen van 9u tot 11u45

-          4 namiddagen van 13u30 tot 16u

-          woensdag 9u tot 12u35

-          in de voormiddag is er soep


De meeste van onze leerlingen kunnen op vrije momenten niet spelen zonder begeleiding, daarom is er geen speeltijd voorzien. In de voormiddag is er een soepmoment voorzien.

De leerlingen, die tevens gebuikers zijn van MFC, gaan eten in een leefgroep. De andere ( externe) leerlingen gaan eten in verschillende groepjes in verschillende lokalen ( refters) met aansluitend actieve speelmomenten onder leiding van leerkrachten.
 

Centrum leerlingenbegeleiding Ieper (CLB):

 

Directie: Mijnheer Vandenbroucke Hans

 

Dokter: Mevrouw Jenny Baudat

 

Psycho-pedagogische consulent: Mevrouw Caulier Kristien

 

Schoolverantwoordelijke: Mevrouw Caulier Kristien

 

Paramedisch werker/ verpleegkundige: Mevrouw Sinaeve Tine

 

Bukkersstraat, 38 8900 Ieper Tel: 057/216048

 

e-mail:                 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

website :               www.clb-ieper.be