Historiek

In Klerken is er sinds 1960  een school voor meisjes uit het Zorgcentrum. die aangepast onderwijs nodig hebben.
In 1976 komt er een groep leerlingen aan de leeftijd van 16 jaar. Waar moeten ze naartoe? De 4e graad moet afgeschaft worden.

Op 1 september 1976  wordt de Nederlandstalige afdeling van de Bu.S.O.-school van Herseaux (Henegouwen) naar Klerken overgeheveld. Dit was de lagere secundaire beroepsschool voor buitengewoon onderwijs afdeling : inpakken, klasseren, verzamelen als oorspronkelijke naam.

De school start met 40 leerlingen en 11 personeelsleden.

 

Mevr. Dekeyzer – M. Fiey vroegere directie neemt ook deze functie hier waar.

Door het K.B. van 28 juni 1978 wordt het lesurenpakket ingevoerd en wordt de school erkend als opleidingsvorm I, d.i. opleiding tot sociale aanpassing. Dit onderwijs heeft tot doel een sociale vorming te geven met als doel de integratie van de leerlingen mogelijk te maken in een beschermd leefmilieu.

Daarom moeten de activiteiten gericht zijn naar :

  • het ontwikkelen van de zelfredzaamheid.
  • de communicatiemogelijkheid.
  • de sensomotoriek.
  • de sociale vorming.

Dit alles in één woord :  Algemeen en Sociaal gerichte Vorming (A.S.V.).

Reeds geruime tijd keek men uit naar een ruimere behuizing voor de school.

 

Op 1 september 1981 wordt onze droom werkelijkheid. De gekende tabaksfabriek van Klerken wordt gehuurd en omgetoverd in klaslokalen en krijgt de naam “Heuvelzicht”.

 

 Voor het eerst worden ook een aantal uren logopedie toegekend.

In het kader van besparingen verschijnt een ministerieel besluit inzake de toekenning van paramedisch personeel in Buitengewoon Onderwijs. Met dit besluit wil men dubbel gebruik paramedisch personeel tegengaan. Binnen de school moet men 20 % van het aantal uren logopedie inleveren. Zo komt het dat de pas opgerichte uren een jaar later reeds moesten verminderen.

 

 Dank zij het invoeren van een nieuw richtgetal (gunstiger) bij de berekening van het lesurenpakket kan het leerkrachtenkorps worden aangevuld.

Nieuwe berekeningsnormen voor het paramedisch personeel leiden ertoe dat alle uren logopedie wegvallen.

Om onze minder mobiele leerlingen nog beter te kunnen begeleiden wordt gestart met een eerste livingklas bij de kapoentjes. Later volgen er nog 3.

Op 01.01.85 neemt Mevr. Dekeyzer – M. Fiey ontslag als directie en gaat op pensioen. Mevr. C. Lanszweert neemt haar functie over.

 

Gedurende dit schooljaar mogen we ons hoogste aantal leerlingen inschrijven, namelijk 72.

 

Sedert 1976 bestond de wet op de reaffectatie – wedertewerkstelling. Op 07.03.85 moeten wij die wet ook bij ons toepassen d.w.z. een tijdelijke leerkracht moet plaats maken voor een vastbenoemd gereaffecteerd personeelslid uit een andere school.

Zoals in alle andere scholen wordt er gestart met een participatieraad. Die wordt samengesteld uit 2 vertegenwoordigers vanuit het personeel, 2 vertegenwoordigers van de Inrichtende Macht, 2 uit de lokale gemeenschap en 2 ouders.

 

Hiermee wil men streven naar meer medezeggenschap in de school.

 

De Inrichtende Macht beslist om een nieuwe samenstelling te vormen. Verschillende leden stappen uit de V.Z.W. en nieuwe leden komen in de plaats. Deze nieuwe samenstelling vormt een V.Z.W. met de naam “Heuvelzicht”.

 

Ook de school zelf krijgt een nieuwe naam namelijk HEUVELZICHT afgeleid van ons bestaande gebouw uit de straat waar de meest mobiele leerlingen les volgen.

Na een tweede aanvraag aan de diocesane planificatie-coördinatiecommissie wordt de toelating gegeven om het externaat voor jongens en meisjes op te richten. Ook het internaat wordt gemengd.

 

Het schooljaar start met 49 leerlingen. Het leerkrachtenkorps bestaat uit 16 personen, 1 huismeesteres-opvoedster, 1 directie.

 

Nog 23 leerlingen volgen les in het gebouw Heuvelzicht (tabaksfabriek) tot 30 juni 1994, dit is er de laatste lesdag. Daarnaast zijn er nog 2 livingklassen.

Door het steeds toenemend aantal leerlingen met mobiliteitsproblemen, hebben we “Heuvelzicht” verlaten.

 

In het M.P.I. krijgen we klasruimten in de prefabgebouwen gelegen op de speelplaats langs de Stokstraat.

 

Langzaamaan groeit vanuit de inrichtende macht het idee een eigen schoolgebouw te bouwen. Maar waar? Binnen het totale kader van ombouwingen nieuwbouw in het M.P.I., start de school het eerst met een nieuw gebouw langs de Stokstraat.

 

 Na een jaar bouwen kan het gebouw op 1 september 1997 in gebruik genomen worden.

 

 Het BLO vestigt zich op de benedenverdieping, het BuSO neemt de eerste verdieping in. Er is ruimte voor 5 pedagogische eenheden.

 

 Op zaterdag 18 oktober wordt de school ingewijd en officieel geopend. Op zondag 19 oktober staan de schooldeuren open voor het grote publiek. Een onverwacht succes. Het geeft ons volle moed om met onze leerlingen samen op weg te gaan en hen tot volle ontwikkeling te brengen.

Mevr. C. Lanszweert met TBS 55 en dhr. L. Vandeghinste neemt haar functie over er zijn dan 50 leerlingen in de school ingeschreven.

Door een herschikking van de pedagogische eenheden nemen we twee klaslokalen van de lagere school, gelegen in de Stokstraat, in gebruik.

52 leerlingen zijn ingeschreven, daardoor moeten we uitkijken naar een bijkomend leslokaal. Voorlopig krijgen we er één van het M.P.I.

We starten met 67 lln en 2 nieuwe leerkrachten.  We richtten een godsdienst  en muzieklokaal in.

10 nieuwe leerlingen dit maakt een totaal van 72 lln. (5 leerlingen beëindigen hun schoolloopbaan)

73 lln. en we hebben bouwplannen.

Dit jaar zijn we gestart met 80 lln verdeeld over 11 pedagogische eenheden.

Vanaf dit jaar heeft vzw Heuvelzicht 2 vestigingsplaatsen (nl. Klerken en Merkem). Door de afbouw van de gebouwen van het MPI zijn er 4 pedagogische eenheden ( BuSO:2 en BuBaO: 2) verhuisd naar Merkem.

Dit is het 2e en laatste jaar dat de school gebruik maakt van de 2 vestigingen. Op het eind van dit schooljaar gaan alle leerlingen ( BuSO en BuBaO) terug naar Klerken. Dit jaar waren er 82 lln verdeeld over 11 pedagogische eenheden.

Vanaf dit jaar zijn alle pedagogische eenheden (BuSo) en groepen (BuBaO) terug gevestigd te Klerken. Dit jaar zijn we gestart met 82 leerlingen ( BuSO) verdeeld over 12 pedagogische eenheden.  In het BuBaO zijn we gestart met 20 leerlingen, verdeeld over 4 groepen.

Door de uitbreiding van het leerlingenaantal en de praktische ruimtebeperking hebben we beslist in de Raad van Bestuur om 5 containerklassen aan te kopen. Dit zijn heel mooie, nieuwe modellen waarbij men een echt klasgevoel kan creëeren. 

Doch bleek dat dit nog niet voldoende was om alle leerlingen mooi te kunnen verdelen over de aanwezige klaslokalen. Hierdoor werd beslist om nog 2 bijkomende containerklassen te huren. Op die manier konden we overal mooie groepen maken die in een aangename omgeving les konden krijgen.

Door de bouwwerken gepland in het MFC hebben we een reorganisatie moeten uitvoeren op onze speelplaats. Hierdoor verdween er 1 gehuurde containerklas. Anders geen grote wijzigingen. We zijn het jaar gestart met 83 leerlingen in het BuSO en 24 leerlingen in het BuBaO. Deze werden verdeeld over13 pedagogische eenheden en 3 groepen.

Om het blijvende plaatsgebrek op te vangen werd een dossier ingediend bij AgIOn. Het plan is een extra verdieping op het huidig schoolgebouw te bouwen. Daarin zal plaats zijn voor 4 nieuwe klassen, een leraarskamer, een toiletruimte en een directiebureau. Ook de verouderde sanitaire infrastructuur zal onder handen genomen worden. Dit project zat vanzelfsprekend al enkele jaren in de pijplijn en na de goedkeuring van AgIOn wordt met de eerste fase gestart in het eerste trimester. Dit schooljaar wordt gestart met 24 leerlingen in het BuBaO en 81 leerlingen in het BuSO.

We starten met 23 leerlingen in het BuBaO en 90 leerlingen in het BuSO. Eind september eindigt de eerste fase van het bouwproject. Er werd bij AgIOn een nieuw dossier ingediend, met een vemoedelijke startdatum begin maart 2017. 

We starten met 20 leerlingen in het BuBaO en 90 leerlingen in het BuSO.  We zijn begonnen met een nieuw leraarslokaal en een nieuwe bureau voor de directeur van het BuSO aan het nieuwe schooljaar. Er werd opnieuw een aanvraag ingediend om verder te werken aan de verbouwingen! Het einde komt in zicht!

Dhr. L. Vandeghinste is in ziekteverlof en wordt vervangen door Mevr. L. Deroo. Op 01.01.2019 gaat Dhr. L. Vandeghinste op pensioen en Mevr. L. Deroo wordt vastbenoemd als directeur in BuSO. Mevr. L. Dehondt start als directeur in BuBao.

 

We starten met 20 leerlingen in BuBaO en 98 leerlingen in het BuSO.

We breiden de klasgroepen uit met een nieuwe structuurgroep nl. Pe 14. Twee klasgroepen (Pe 3 + Pe 5) starten met hun werking in een zelfde ruimte van een leefgroep voor dagopvang. Op die manier moeten de leerlingen minder verplaatst worden en hebben ze meer lestijd.

We gebruiken tijdelijk 2 extra lokalen in de Vleugels als klaslokalen, om fase 3 van de bouwwerken verder te kunnen realiseren op de 2de verdieping van de school.
We starten met 17 leerlingen in BuBaO en 95 leerlingen in BuSO.

De bouwwerken op het tweede verdiep zijn afgewerkt en we nemen 4 nieuwe klassen in gebruik. We blijven ook gebruik maken van twee klaslokalen in de Vleugels zodat er op school ruimte is voor een computerlokaal en een lokaal voor de kine.


We starten met 22 leerlingen in BuBaO en 99 leerlingen in BuSO.

 

Door de vele coronamaatregelen wordt dit echter een schooljaar met veel verschuivingen en aanpassingen doorheen het schooljaar.

Shopping Basket