VISIETEKST  ivm RSV

 

VZW Heuvelzicht is een school voor Buitengewoon Onderwijs (BuBaO type 2 en BuSO OV 1, type 2). De school staat in voor degelijk onderwijs aan leerlingen met verstandelijke en meervoudige handicap.

De visie van waaruit gewerkt wordt, is gefundeerd op een christelijke visie op mens en maatschappij. Voor deze visie verwijzen we naar het schoolwerkplan.

Hierbij is de unieke waarde van elk mens, ongeacht zijn maatschappelijk belang, essentieel. Principes van gelijkwaardigheid, ‘normaliteit’, respect voor de eigenheid, welzijn en ontplooiing zijn belangrijke uitgangspunten.

In deze visie hebben leerlingen met een verstandelijke handicap recht op een persoonsontwikkeling in al zijn facetten, die verder gaat dan enkel het cognitieve aspect. We vertrekken hiervoor vanuit elke leerling apart met zijn eigen noden, verlangens en behoeften. Dit is voor elke leerling anders. Dit blijft ook het uitgangspunt met betrekking tot het recht op relationele en seksuele ontwikkeling. Als basis streven we voor elke leerling naar een bewustere persoonsbeleving. Daarop verder bouwend willen we de sociale en relationele interacties daar waar mogelijk verstevigen en/of uitbouwen. Daarnaast willen we de seksuele beleving en ontplooiing niet negeren of minimaliseren, maar zullen we dit ondersteunen binnen de grenzen van de gangbare maatschappelijke normen en met de nodige discretie, ernst en respect voor de privacy benaderen.

Onze leerlingen hebben hierbij een sterke nood aan blijvende begeleiding. Dit veronderstelt dan ook een kader inzake relationele en seksualiteitsbeleving binnen onze school waarop leerkrachten  moeten kunnen terugvallen.

Dit kader wordt enerzijds bepaald door de schoolvisie en anderzijds door de feitelijke verstandelijke en emotionele mogelijkheden van de leerlingen. We streven naar ‘het best menselijk mogelijke’ voor elke leerling op zich en in relatie tot de andere en de omgeving.

Gezien de beperkte mogelijkheden van onze leerlingen moeten ze terug kunnen vallen op leerkrachten voor het duiden van hun gevoelens en gedrag, om mee te bouwen aan een realistisch toekomstbeeld en op te komen voor zichzelf. De leerkrachten moeten op hun beurt kunnen terugvallen op deze geformuleerde schoolvisie.

Tussen ouder, voogd, voorziening en school moet in de nodige communicatie worden voorzien.

Om deze visie te realiseren worden de leerkrachten permanent gevormd, bijgeschoold en ondersteund. De toepassing van de schoolvisie wordt geconcretiseerd in een protocol en zal regelmatig opgevolgd worden.

Deze tekst werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VZW op 26/08/2013.

en voorgelegd aan LOC en Schoolraad op 27/08/2013.